KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

REKRUTACJA

                                                                                          Szanowni Państwo!

 

 

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2021/22

Od 1 kwietnia rusza rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Wszystkie informacje dostępne są na stronie: UMŁ

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Od dnia 01.04.2021 r. do 16.04.2021 r. do godziny 15:00 rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 • Dnia 07.05.2021 r. o godzinie 15:00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od dnia 10.05.2021 r. do dnia 12.05.2021 r. do godziny 15:00 rodzice potwierdzają pisemnie wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.
 • Dnia 25.08.2021 r. o godzinie 15:00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Informacje ogólne.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź biorą udział:

 1. a) dzieci urodzone w latach 2015– 2018
 2. b) dzieci z rocznika 2014, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca i obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.                                                                                                      

UWAGA

1. Dzieci urodzone w 2019 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli miejskich po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2021 r.) na wolne miejsca.

2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2021 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu miejskim.

3. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola miejskiego po raz pierwszy. 

Podstawowe postępowanie rekrutacyjne – kryteria rekrutacyjne.

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm. ) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. a) wielodzietność rodziny kandydata,
 2. b) niepełnosprawność kandydata,
 3. c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów. Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich:

 1. rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru – 32 punkty,
 2. dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 16 punktów,
 3. dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 8 punktów,
 4. dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty,
 5. dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2 punkty,
 6. dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki – 1 punkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 63.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola miejskiego.

4 KWIETNIA 2021 r. zaczyna się rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U 2019, poz. 1148 z późn. zm).

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2014 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego

UWAGA!!!

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2021/2022 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2021 r.

W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

 

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Wnioski należy kierować na adres e-mail danej placówki;
 2. wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Odwołanie do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji należy kierować na adres e-mail danej placówki;
 3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.

 

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych oraz do:

 1. a) przedszkola integracyjnego
 2. b) oddziału integracyjnego
 3. c) przedszkola specjalnego
 4. d) oddziału specjalnego

biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych. 

W związku z tym, że obecna sytuacja może utrudniać zdobycie dodatkowych dokumentów wymaganych w rekrutacji, przyjęliśmy dodatkowe rozwiązania. Zaświadczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego: będzie honorowany także skan zaświadczenia lub oświadczenia o tym, że dziecko jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich dokumentów – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie. 

Pozostałe informacje.

Dzieci ubiegające się o odroczenie obowiązku szkolnego: będzie honorowany także skan zaświadczenia lub oświadczenia o tym, że dziecko jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich dokumentów – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie;:

Pytania w sprawie rekrutacji można kierować bezpośrednio do placówek  przedszkolnych w godzinach ich pracy za pośrednictwem adresu e-mail.

Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl

 

Postępowanie uzupełniające:

 • Od dnia 02.08.2021 r. do 06.08.2021 r. do godziny 15:00 rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 • Dnia 17.08.2021 r. o godzinie 15:00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od dnia 18.08.2021 r. do dnia 20.08.2021 r. do godziny 15:00 rodzice potwierdzają pisemnie wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.
 • Dnia 27.08.2021 r. o godzinie 15:00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zasady postępowania rekrutacyjnego, pliki do pobrania, przekierowanie do strony dla rodziców znajdują się na stronie UMŁ - link poniżej.

Strona UMŁ

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 218 w Łodzi.

Rozdział I. Przebieg postępowania rekrutacyjnego.

 1. Przebieg postępowania rekrutacyjnego obejmuje:

1)     określenie liczby miejsc w Przedszkolu,

2)     ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola,

3)     przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola w roku szkolnym 2020/2021,

4)     ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

5)     podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do Przedszkola w roku szkolnym  2020/2021,

6)     rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej,

7)     zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług.

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przeprowadzania rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021  ogłasza:

1)     na tablicy ogłoszeń dla rodziców,

2)     stronie internetowej Przedszkola,

 1. Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://lodz.formico.pl
 2. Ogłoszenie zawiera harmonogram rekrutacji do Przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Regulamin rekrutacji  jest dostępny sekretariacie Przedszkola, na stronie internetowej
  Przedszkola oraz BIP.

Rozdział II. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

 1. Do Przedszkola na dany rok szkolny przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2015-2018.
 2. Dzieci 6-letnie (urodzone  w 2015r.) mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, a dzieci 5 –letnie (ur. w 2016r.), dzieci 4-letnie (ur. w 2017r.) oraz dzieci 3 –letnie (ur. w 2018r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.
 3. Rekrutacja dzieci do Przedszkola odbywa się raz w roku.
 4. W przypadku, gdy  Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w trakcie roku szkolnego, przyjęcia dziecka do Przedszkola dokonuje jego Dyrektor.
 5. Rodzice dzieci, które nie chodziły do Przedszkola, składają wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola na dany rok szkolny, a rodzice dzieci już uczęszczających składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.
 6. Złożenie podpisanego przez obojga rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wniosku o przyjęcie do Przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 7. Potwierdzeniem uczęszczania dziecka w danym roku szkolnym do Przedszkola jest podpisanie umowy o świadczenie usług w wyznaczonym terminie. Umowy zawierane są z Dyrektorem Przedszkola.
 8. Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z Przedszkola.
 1. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 2. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego

są przechowywane w Przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego

i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.
 2. Liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym określają odrębne przepisy.

Rozdział III. Harmonogram rekrutacji.

 1. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w terminach ustalonych przez organ prowadzący Przedszkole w harmonogramie.
 2. Przedszkole podaje terminy postępowania rekrutacyjnego do wiadomości rodzicom poprzez umieszczenie:

1)     na tablicy ogłoszeń dla rodziców,

2)     na stronie internetowej Przedszkola,

3)     na stronie BIP

Rozdział IV. Kryteria przyjęć dzieci do Przedszkola.

 1. Do Przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Łódź.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa

w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria ustawowe:

1)     wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),

2)     niepełnosprawność dziecka,

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,

4)     niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,

5)     niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

6)     samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem),

7)     objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 1. Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący wraz ze wskazaną liczbą punktów.

1)      rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego
wyboru – 32 punkty,

2)      dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 16 punktów,

3)      dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 8 punktów,

4)      dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty,

5)      dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2 punkty,

6)      dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki – 1 punkt.

 1. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miasta Łódź mogą być przyjęte do Przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje ono wolnymi miejscami.
 2. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego podlegają rekrutacji zgodnie
  z powyższymi kryteriami.

Rozdział V. Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Przedszkola i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 218 w Łodzi.
 3. Dyrektor Przedszkola może dokonywać zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej,

w tym zmiany osoby wyznaczonej na Przewodniczącego Komisji.

 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Przedszkola,  w terminach ustalonych w harmonogramie rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022.
 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej umożliwia członkom Komisji zapoznanie się

z wnioskami o przyjęcie do Przedszkola i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń Komisji.

 1. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia Komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń Komisji.
 3. Prace Komisji Rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 4. Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia Komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 5. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków Komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje Przewodniczący i członkowie Komisji Rekrutacyjnej.
 6. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:

1)     listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz informację o podjętych czynnościach,

2)     informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;

3)     listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4)     listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 1. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola spełniających kryteria określone w § 5 ust. 2 pkt 1 -7.
 2. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci spełniających dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący do Przedszkola,  w ramach posiadanych wolnych miejsc.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania. Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.
 4. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.
 5. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości :

1)     listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych

2)     ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 1. Listy, o których mowa w § 6 ust. 13 pkt 3 – 4 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.
 2. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w § 6 ust. 19 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do Przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia,

w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rozdział VI. Zadania Przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej

oraz Dyrektora Przedszkola w procesie rekrutacji.

 1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:
 • pobranie wykazu złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola

z odpowiednimi załącznikami od Dyrektora Przedszkola,

2)     organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.

3)     prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

 1. a)     wyznaczenie protokolanta,
 2. b)    zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 3. c)     zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do Przedszkola,
 4. d)    zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do Przedszkola,
 5. e)     kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków rodziców o przyjęcie dziecka do Przedszkola,
 6. f)     nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania, sporządzenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej.
 1. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:
 • sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w Przedszkolu, pracę rodziców, czytelność zapisów we wniosku o przyjęcie do Przedszkola i innych dokumentach,

2)     weryfikowanie złożonych wniosków pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych,

3)     określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci,

4)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 1. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:

1)     wykonanie niezbędnych czynności związanych z rekrutacją dzieci do Przedszkola,

2)     udostępnienie regulaminu rekrutacji,

3)     wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji,

4)     wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców,

5)     sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci

z podziałem na grupy wiekowe- zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,

6)     wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez rodziców,

7)     rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Rozdział VII. Tryb odwoławczy.

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpływu wniosku rodzica. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic dziecka może wnieść do Dyrektora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej o którym mowa w § 8 ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygniecie Dyrektora Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z rekrutacją do przedszkola 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa(1) danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 218 z siedzibą w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 1/3, 92-306 Łódź (dalej zwane Przedszkole).

Można się z nami kontaktować poprzez: tel.: 42 672 94 26, e-mail: kontakt@pm218.elodz.edu.pl.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez adres   e-mail:  pm218@inspektor-rodo.com.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Przedszkole Miejskie Nr 218, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Nr 218 w Łodzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO(2). Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz art. 130 i nast.).

Podanie danych osobowych w związku z rekrutacją jest obowiązkiem ustawowym. Ich niepodanie będzie się wiązało z brakiem możliwości przyjęcia dziecka do Przedszkola.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, którym mogą być przekazane Państwa dane osobowe są strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Dyrektor Przedszkola Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców, którym będą ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oaz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Przedszkolu systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będziemy przechowywać nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało do Przedszkola, a w przypadku jego nieprzyjęcia – przez okres jednego roku.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

 1. a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b)  sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa;
 3. c)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 4. d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja na temat profilowania

Nie będziemy przetwarzać Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

(1) Adresatem powyższej informacji są rodzice (opiekunowie prawni), z którymi podpisano umowę o świadczenie usług Przedszkola Miejskiego nr 218 w Łodzi

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.