Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

REKRUTACJA

             01. 08. 2022 r. o godzinie 8.00 zaczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2022/2023

            W naszym Przedszkolu są 3 miejsca wolne!!!

           Zasady rekrutacji uzupełniającej :/uploads/5ecc1e367bb95/pages/20/content/ZASADY UZUPEŁNIAJĄCEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2022-2023.docx

UWAGA!!!

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2022/2023 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole,w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2022 r.

 W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

                   

                               Uwaga Rodzice

    

    Nasze przedszkole pracuje w lipcu. Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli kartę przyjęcia do przedszkola  na wakacje są przyjęte.

   Dzienna stawka żywieniowa w miesiącu lipcu wynosi - 11,00 złotych od każdego dziecka za 3 posiłki, 8,80 za 2 posiłki, 5,50 za 1 posiłek.

            

Poniżej wykaz przedszkoli dyżurujących w okresie wakacyjnym

/uploads/5ecc1e367bb95/pages/20/content/Wykaz przedszkoli dyżurujących w wakacje.doc                  

 

        /uploads/5ecc1e367bb95/pages/20/content/Regulamin naboru dzieci do PM 218 na_ rok szkolny 2020-2021(1).doc

 

                                      

Pytania w sprawie rekrutacji można kierować telefonicznie lub za pośrednictwem adresu e-mail  kontakt@pm218.elodz.edu.pl

Strona UMŁ

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z rekrutacją do przedszkola 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa(1) danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 218 z siedzibą w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 1/3, 92-306 Łódź (dalej zwane Przedszkole).

Można się z nami kontaktować poprzez: tel.: 42 672 94 26, e-mail: kontakt@pm218.elodz.edu.pl.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez adres   e-mail:  pm218@inspektor-rodo.com.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Przedszkole Miejskie Nr 218, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Nr 218 w Łodzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO(2). Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz art. 130 i nast.).

Podanie danych osobowych w związku z rekrutacją jest obowiązkiem ustawowym. Ich niepodanie będzie się wiązało z brakiem możliwości przyjęcia dziecka do Przedszkola.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, którym mogą być przekazane Państwa dane osobowe są strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Dyrektor Przedszkola Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców, którym będą ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oaz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Przedszkolu systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będziemy przechowywać nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało do Przedszkola, a w przypadku jego nieprzyjęcia – przez okres jednego roku.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

  1. a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. b)  sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa;
  3. c)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  4. d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja na temat profilowania

Nie będziemy przetwarzać Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

(1) Adresatem powyższej informacji są rodzice (opiekunowie prawni), z którymi podpisano umowę o świadczenie usług Przedszkola Miejskiego nr 218 w Łodzi

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.