Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

OGŁOSZENIA

                                                     

                                                                   

Ogłoszenie

20 czerwca, dzieci z grup: Krasnale, Biedronki, Borowiki, Żuki

21 czerwca, dzieci z grup: Muchomory, Zające, Jagody, Sowy, jadą na wycieczkę do ZOO Safari w Borysewie.

Śniadanie w tych dniach, dla dzieci wyjeżdżających jest o 8.15, wyjeżdżamy o 9.00. Planowany powrót jest między 16 a 16.30.

Prosimy o ubranie dziecka stosownie do pogody (nakrycie głowy) i przyniesienie pustych plecaków ( dzieci dostaną z przedszkola prowiant: 2 bułki, bułkę słodką, 2 wody, banana).


Prosimy podać leki dzieciom z chorobą lokomocyjną odpowiednio wcześniej.

W przypadku nieobecności dziecka, a płatności pełnej kwoty za wycieczkę, pieniądze za przejazd nie zostaną zwrócone- zwrotowi podlega tylko kwota za warsztaty- 60 zł.   Uwaga Rodzice

    

    Nasze przedszkole pracuje w lipcu. Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli kartę przyjęcia do przedszkola  na wakacje są przyjęte.

                                          

                                                                               Drodzy Rodzice                                                                                                                                                      

                     Przychylając się do państwa prośby, mydło zostało zmienione

                                                                                     

 

                                

 

 

 

Witamy w nowym Roku Przedszkolnym 2021-2022.

Uprzejmie prosimy przyprowadzać dzieci do przedszkola w godzinach od 6.00  do 8.15.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM COVID-19

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 218 W ŁODZI

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU, z późniejszymi zmianami zgodnie z rozporządzeniem GIS z dnia 4.06.2020

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 344 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.).

I. CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY

1. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie higienicznych, bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu i profesjonalnej opieki w czasie pandemii zgodnych z wytycznymi GIS.

2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia .

II.ZAKRES PROCEDURY

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników przedszkola w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 oraz przeciwdziałania zakażeniu.

III. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA - ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Rodzice (opiekunowie prawni)są zobowiązani przestrzegać ustalonych przez przedszkole obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych, higienicznych warunków pobytu dzieci i pracowników w przedszkolu.

Nauczyciele są zobowiązani do ustalenia i wdrażania obecnie obowiązujących zasad, czuwania nad bezpieczeństwem dzieci, natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi sygnałów świadczących o pojawieniu się zarażenia, izolowania chorych dzieci.

Pracownicy obsługisą zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad obecnie obowiązujących, dbania o czystość i dezynfekcję pomieszczeń. Zgłaszania dyrektorowi niepokojących symptomów.

IV. Opis procedury:

Aby zapewnić higieniczne i bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić je przed rozprzestrzenianiem COVID-19 w placówce zobowiązuje się:

Rodziców do:

- dezynfekcji rąk przed wejściem do przedszkola;

- wchodzenia pojedynczo na teren przedszkola;

- przyprowadzania do placówki wyłącznie zdrowych dzieci;

- przekazywania dyrektorowi bądź nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka (drogą elektroniczną bądź telefoniczną)

- niewchodzenia na teren przedszkola i szatni;

- przyprowadzania dzieci do przedszkola bez zabawek i innych przedmiotów z domu;

- regularnego przypominania dzieciom o podstawowych zasadach higieny(unikanie dotykania oczu, nosa, ust, częste mycie rąk wg instrukcji);  

Nauczycieli do :

- wprowadzenia zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w placówce;

- zaopatrzenia dzieci w indywidualne przybory do prac plastycznych i zabaw ;

- zwracania uwagi na zachowanie bezpiecznych odległości między dziećmi podczas zabaw i spożywania posiłków;

- odkładania zabawek i innych przedmiotów używanych przez dziecko w ustalone miejsce w celu dezynfekcji;

- wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę;                

- zwracania uwagi aby dzieci często i regularnie myły ręce, przestrzegały zasad higieny osobistej;

- nieorganizowania wyjść poza teren placówki;

- mierzenia temperatury o ustalonej godzinie;

- zgłaszania natychmiast dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących podejrzenia objawów chorobowych u dzieci;

Pracowników obsługi  do:

- przyjmowania i wydawania dzieci rodzicom;   

- wykonywania prac porządkowych i dezynfekcji pomieszczeń przedszkola a w szczególności:

 1. ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, włączników światła, krzeseł i powierzchni płaskich;
 2. łazienek;
 3. klas przedszkolnych;
 4. sprzętu w ogrodzie przedszkolnym;

- wdrażania i stosowania się do ustalonych zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących;

- przewożenia posiłków na wózkach przejętych od kuchni do klas;

- zostawiania wózków pod salą,

- przejmowania wózków z posiłkami przez pracownika przebywającego w sali;

- zgłaszania dyrektorowi i nauczycielom niepokojących symptomów;

Pracowników kuchni do:

- przestrzegania ustalonych zasad obecnie obowiązujących;

- zachowania zasad higieny przy przygotowywaniu posiłków, stosowania środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne);

- wydawania posiłków;

- zmywania naczyń;

- dezynfekcji kuchni i wyposażenia;      

Dyrektor organizuje:

- minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci która nie może być mniejsza niż 1,5 m2 na osobę (w jednej grupie może przebywać do 25 dzieci i jeden nauczyciel);

- ogranicza przebywanie osób z zewnątrz. W przypadku konieczności kontaktu z osobami niezatrudnionymi w przedszkolu należy zachować szczególne środki ostrożności;

- umieszcza przy wejściu do przedszkola płyn do dezynfekcji rąk;

- zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, termometr;

- zleca wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem odkażającym instrukcję prawidłowego stosowania płynu do rąk;

- zapewnia sprzęt i środki do dezynfekcji oraz monitoruje prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości:

 1. ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych; poręczy, klamek, włączników światła, krzeseł, i powierzchni płaskich;
 2. klas przedszkolnych
 3. sprzętu w ogrodzie przedszkolnym;

- wyznacza i przygotowuje pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych;

- umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do organu prowadzącego: kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych;

- przygotowuje ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami;

- organizuje bezpieczne spożywanie posiłków;

- przeprowadza spotkania z pracownikami dotyczące przestrzegania zasad profilaktyki zdrowotnej dzieci i ich samych;

V. Postępowanie w przypadku wystąpienia złego samopoczucia dziecka lub pracownika przedszkola:

 1. odizolowanie dziecka lub pracownika, który przejawia oznaki choroby;
 2. powiadomienie rodziców lub rodziny, w przypadku osoby dorosłej;
 3. powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych;
 4. powiadomienie Kuratorium Oświaty;    

 VI. ZASADY PROFILAKTYKI

Do zadań przedszkola należą:

1. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych, opracowanie planu higieny i jego egzekwowanie, bezpieczeństwo zdrowotne żywności),

2. Zapewnienie warunków pozwalających zadbać o właściwą sprawność   fizyczną dzieci, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, wzmacniających układ odpornościowy wychowanka,

3. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych – nie należy otwierać okien podczas obecności dzieci w sali, ponieważ może to doprowadzić do wychłodzenia organizmu dziecka i przewiania, a w następstwie do rozwoju chorób, przeziębień i osłabienia układu odpornościowego dzieci,

4. Edukacja dzieci w zakresie:

- prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody);

- mycia rąk po skorzystaniu z toalety;

- mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach;

- prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.);

- zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania  przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,

- prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę

5. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS PANDEMII

1.Odbieranie i wydawanie dzieci – szatnia

Prosimy o zapoznanie się z godzinami pracy grupy, do której uczęszcza dziecko i przyprowadzanie oraz odbieranie go w miarę możliwości w godzinach pracy grupy.

Przychodzenie dzieci:

- przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17.00;

- przyprowadzanie dzieci następuje od 6.00 do 8.15;

- do przedszkola rodzice wchodzą kolejno, po dezynfekcji rąk, nie grupują się (jeden rodzic, jedno dziecko).  Rodzice muszą mieć zasłonięte usta i nos;

- przekazanie dziecka wyznaczonemu pracownikowi przedszkola;

- w szatni od 6.00 do 8.15. pracownik obsługi pomaga dziecku przy rozbieraniu się (jeśli jest taka konieczność), wpisuje na listę godzinową; kieruje do właściwej grupy;

- o godzinie 8.15. przedszkole jest zamknięte - dezynfekcja szatni, i przyległych pomieszczeń;

Odbieranie dzieci:

- odbieranie dzieci w godzinach 15.00-17.00;

- rodzice dezynfekują ręce i wchodzą kolejno do przedsionka korytarza przedszkolnego;

- pracownik obsługi wywołuje dziecko z grupy, kieruje do szatni, wspomaga w razie konieczności, dokonuje wypisu na liście godzinowej pobytu dziecka w przedszkolu, wydaje dziecko rodzicowi;

- o godzinie 17.00 przedszkole jest zamknięte, następuje dezynfekcja.                                                                                                                                              

VIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS PANDEMII W SALI ZAJĘĆ.

DZIECI :

 1. są przypisane do sal (powstałych grup ) i stałych opiekunów;
 2. liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25. Na każdą osobę (25 dzieci oraz 2 lub 3 opiekunów - nauczyciel, w najmłodszych grupach - pomoc nauczyciela i pani woźna) przypadać musi minimum 1,5m2);
 3. dzieci nie witają się ze sobą i z personelem poprzez podanie ręki lub przytulanie
 4. dziecko spożywa posiłki w tym samym, wyznaczonym miejscu przy stoliku;
 5. wszystkie posiłki spożywane są w sali - dotyczy to również drugiego śniadania;
 6. posiłki podaje personel przebywający w sali
 7. dziecko, które napije się wody w sali, odkłada kubek na tacę, która znajduje się w wyznaczonym miejscu w sali;
 8. każde dziecko posiada indywidualny, podpisany przybornik z materiałami plastycznymi;
 9. dzieci nie przynoszą swoich zabawek ani innych przedmiotów do przedszkola ;
 10. dzieci nie biorą zabawek samodzielnie, zabawki podaje nauczyciel;
 11. zabawka użyta przez dziecko, po skończonej zabawie odkładana jest do wyznaczonego pudełka, przeznaczonego na rzeczy do dezynfekcji;
 12. dziecko może samodzielnie wyjść do toalety, gdzie jest nadzorowane przez wyznaczoną osobę z personelu obsługi;
 13. dzieci wychodzące z sali całą grupą (np. do toalety) zachowują odległości między sobą, które regulują oznaczenia przyklejone do podłogi. Oznaczenia te znajdują się w sali oraz przed wejściem do sanitariatów;
 14. dziecko nie dezynfekuje rąk płynami dezynfekcyjnymi. Myje ręce zgodnie z instrukcją obrazkową przygotowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz pokazem nauczyciela. Instrukcje znajdują się na wysokości oczu dziecka przy umywalkach;

NAUCZYCIEL/ PERSONEL OPIEKUJĄCY SIĘ DZIEĆMI W SALI:

 1. wietrzy salę przynajmniej raz na godzinę;
 2. zapoznaje i systematycznie przypomina dzieciom zasady postępowania w czasie jego pobytu w przedszkolu;
 3. często przypomina dzieciom, jak prawidłowo myć ręce;
 4. czuwa na tym, żeby dzieci myły ręce tak często, jak tylko zachodzi taka potrzeba;
 5. przypomina dzieciom o konieczności zachowywania dystansu;
 6. prowadzi zabawy z zachowaniem odpowiedniej odległości miedzy dziećmi;
 7. nauczyciel oraz personel pomocniczy, który opiekuje się grupą dzieci ograniczają do niezbędnego minimum kontakt z resztą personelu;
 8. posiada w sali środki ochrony osobistej;
 9. w sali, w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci, znajdują się płyny do dezynfekcji;
 10. stoliki myte są przed i po posiłku oraz zawsze, kiedy pojawia się taka potrzeba;
 11. mierzy temperaturę dzieci w godz. 9.00-9.30 i 13.00-13.30 ( temperatura nie może być wyższa niż 37,5 C)
 12. niezwłocznie informuje dyrektora o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka, u siebie lub osoby z personelu pomocniczego, przebywającego w sali.

IX.PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS PANDEMII W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

DZIECI:

1. przed wyjściem do ogrodu i po przyjściu dzieci myją dłonie w wyznaczonym miejscu w łazience przedszkolnej;

2. grupy wychodzą do szatni, w celu ubrania się w odzienie wierzchnie a następnie rozebrania się, zgodnie z ustalonym harmonogramem;

3. ubierają i rozbierają się w szatni zachowując bezpieczną odległość;

4. do ogrodu grupy wychodzą pojedynczo;

5. w ogrodzie poszczególne grupy bawią się w wyznaczonych sektorach;

6. dzieci bawią się w ogrodzie przedszkolnym zachowując bezpieczną odległość;

7. w ogrodzie dzieci korzystają tylko z wyznaczonych zabawek, podanych przez opiekuna;

8. użytą zabawkę dziecko odkłada w wyznaczonym miejscu do dezynfekcji.

NAUCZYCIEL/ PERSONEL OPIEKUJĄCY SIĘ DZIEĆMI W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

1. po każdorazowym wyjściu szatnia jest dezynfekowana;

2. w ogrodzie zostały wyznaczone sektory dla poszczególnych grup;

3. sprzęty ogrodowe i piaskownica, z których dzieci nie będą korzystać zostały oznaczone czerwoną taśmą;

4. opiekunowie czuwają nad bezpieczną zabawą wychowanków, zgodną z ustalonymi zasadami na czas reżimu sanitarnego;

5. po opuszczeniu ogrodu używane zabawki są dezynfekowane.

X.PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS PANDEMII W SANITARIATACH :

 1. każda grupa korzysta z wydzielonej dla swojej grupy części łazienki;
 2. przy umywalkach znajdują się instrukcje prawidłowego mycia rąk;
 3. grupa korzysta z łazienki o ustalonej porze tak, aby unikać kontaktu z inną grupą;
 4. dzieci przemieszczają się do łazienki w ustalonych odstępach i wyznaczoną stroną korytarza;
 5. do wydzielonej części łazienki jednorazowo może wejść 8 dzieci, pozostała część grupy ustawia się na wyznaczonych liniach przestrzegając prawidłowego i bezpiecznego zachowania odległości od siebie;
 6. nauczyciel kontroluje poprawność wykonywanych czynności samoobsługowych przez dzieci;
 7. dzieci korzystają z ręczników papierowych;
 8. dziecko może indywidualnie skorzystać z łazienki pod nadzorem pracownika obsługi, przydzielonego do danej grupy;
 9. powrót do sali odbywa się wyznaczoną częścią korytarza;
 10. sanitariaty są dezynfekowane natychmiast po każdorazowym użyciu, po grupie i dziecku;
 • XI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS PANDEMII W KUCHNI.
 1. w kuchni przebywają tylko osoby do tego upoważnione (kucharz, pomoce kuchenne);
 2. wszystkie czynności związane z przygotowaniem posiłków wykonywane są w maseczce ochronnej fartuchu oraz rękawicach;
 3. wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarko-wyparzarce;
 4. wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni zostają zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu;
 5. pracownicy kuchni nie mogą mieć kontaktu z pozostałymi pracownikami przedszkola;
 6. pracownicy kuchni wystawiają wózki z przygotowanymi posiłkami;

 XII. Sposób prezentacji procedury:

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

 

XIII. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonywać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola.

 


Wytyczne dla rodziców, których dzieci będą uczęszczać do przedszkola w czasie pandemii.

1. Przekaż dyrektorowi lub wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka.

2. Przyprowadź do przedszkola tylko zdrowe dziecko - bez objawów chorobowych.

3. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, zmierz mu temperaturę.

4. Ważne! Nie posyłaj do przedszkola dziecka jeśli w rodzinie przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

5. Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

6. Regularnie przypominaj dziecku o zasadach higieny:

- unikaj dotykania oczu, nosa i ust;

- często myj ręce wodą z mydłem;

- nie podawaj ręki na powitanie;- zasłaniaj twarz podczas kichania lub kasłania;

- wszystkie dokumenty w przedszkolu podpisuj swoim długopisem.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH SZCZEGÓLNEJ KATEGORII –
POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW

 

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 218 z siedzibą w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 1/3, 92-306 Łódź, tel.: 42 672 94 26, e-mail: kontakt@pm218.elodz.edu.pl.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: pm218@inspektor-rodo.com.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia publicznego przed rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO, w związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół wydanymi na mocy art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tylko w przypadku podwyższonej temperatury ciała i maksymalnie przez okres do 14 dni, po tym czasie zostaną trwale usunięte.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;

 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Pomiar temperatury ciała wynika z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a uniemożliwienie jego pomiaru może prowadzić do ograniczenia pobytu dziecka w przedszkolu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.